ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Valkon 2007 Kft. által forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán.

Általános rendelkezések
Szerződő felek megállapítják, hogy a Valkon 2007 Kft. mezőgazdasági gépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. A Valkon 2007 Kft. az általa forgalmazott új és használt gépek értékesítése kapcsán került Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött szállítási megállapodáson, adásvételi szerződésen vagy más írásbeli megállapodáson alapul. Ezen szerződések, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek. Vevő az adott jogügylet kapcsán készült szállítási megállapodásban szereplő specifikációjú gépet a Valkon 2007 Kft-től megvásárolja, a Valkon 2007 Kft. pedig ezen gépet a Vevő részére eladja (az új gép gyártási éve az adott naptári évnél korábbi is lehet). Felek között az adásvételi jogügylet csak írásban jöhet létre.

I. Felek együttműködési kötelezettsége

1. A Valkon 2007 Kft. a megrendelő által kijelölt személynek (gépkezelőnek) az átadást követően a gép „Ha s z n á l a t i ú t m u t a t ó” szerinti kezeléséhez - a vevő igénye esetén - egyszeri alkalommal, külön térítés nélkül segítséget nyújt. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább 3 nappal a kért időpont előtt írásban köteles a Valkon 2007 Kft. központi szervizének faxszámára (76/579-009) megküldve jelezni. Mezőgazdasági vontató és teleszkópos rakodó esetén a használati útmutató kapcsán adott kitanítás nem helyettesíti az üzemeltetéshez szükséges, bizonyítványt/ jogosítványt biztosító gépkezelői tanfolyamot. E tanfolyam elméleti és gyakorlati anyagának elsajátítása teszi lehetővé a gép szakszerű üzemeltetését. Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából eredő károkért a Valkon 2007 Kft.–t semminemű felelősség nem terheli.

2. A Valkon 2007 Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így a Valkon 2007 Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

4. Nem egyösszegű fizetés, illetve hitel/lízing bevonással történő teljesítés esetén Vevő köteles az adásvétel tárgyára vagyonbiztosítást, illetve töréskár kapcsán biztosítást kötni a futamidő végéig. A biztosítás és a káreseménnyel kapcsolatos ügyintézés költségei a Vevőt terhelik.

II. Szállítási feltételek

1. A szállítási és egyéb határidőket, valamint a gép átadás-átvételének időpontját felek a közöttük létrejött szállítási megállapodásban rögzítik.

2. A szállítási határidőnek a gyártó hibájából történő esetleges meghosszabbodásáért a Valkon 2007 Kft. felelősséget nem vállal. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti késedelemből eredő esetleges kárát a Valkon 2007 Kft. Kft nem köteles megtéríteni.

3. A Vevő a megvásárolt gépet a Valkon 2007 Kft. által megjelölt telephelyen – fő szabályként Kecskeméten - veszi át. A beszámított gépek átvételi helye minden esetben Kecskemét. Egyedi megállapodás alapján a megrendelt gépet a Valkon 2007 Kft. a Vevő költségén az általa megjelölt helyre szállítja, ahol is a Vevő saját költségén maga köteles gondoskodni a gép szállítóeszközről történő lerakodásáról. A kárveszélyviselés minden esetben az átadás helyén száll át a Vevőre és ez a dolog minőségi és mennyiségi átvételének helye is. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és ezen időponttól kezdődően viseli a kárveszélyt.

4. Felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul köteles a Valkon 2007 Kft.-nek bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért a Valkon 2007 Kft. felelősséget nem vállal.

5. A Vevő átvételi késedelme esetén a Valkon 2007 Kft. jogosult az általa kijelölt átvételi időponttól az átvétel időpontjáig (ha az átvételi késedelem a Vevő hibájából származik, vagy a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza) a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatnak megfelelő kezelési díjat felszámítani. Vevő azon károkat és járulékos költségeket (pl. az ügyintézés kapcsán) is köteles megtéríteni, melyeket a fenti kezelési díj nem fedez.

6. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és beüzemelésről szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.

7. A Valkon 2007 Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az európai uniós, illetve a magyar kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodást.

III. Vételár

1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a szállítási megállapodásban, illetve az adásvételi szerződésben rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF,

EUR, CHF, USD, GBP, stb.) kötik, a vételárat bruttó (nettó ár+Áfa) összegben határozzák meg. A megadott árak hatósági jelzéssel (rendszám) ellátott gépek esetén vámkezelten érvényesek. A forgalomba helyezés költségét a Vevő viseli.

2. Amennyiben Vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja számláztatni, illetve fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során felek az elszámolás alapjául a Kereskedelmi és Hitelbanknál érvényes deviza II. eladási árfolyamot fogadják el és a számlaárat külön adásvételi szerződésben rögzítik.

3. A Vevő tudomásul veszi, amennyiben a teljesítés kapcsán előleget fizet és a teljesítés olyan okból hiúsulna meg, melyért a Vevőt terheli a felelősség, akkor az átvett előlegből a Valkon 2007 Kft. az előleg teljes összegének 10%-át kitevő összeget kártérítés címén levonja és a fennmaradó összeget fizeti vissza Vevő részére. A kártérítés mértékét Vevő értékarányosként elfogadja, azt felek a jogügylet meghiúsulása kapcsán a Valkon 2007 Kft.-t ért károk átalányának tekintik.

4. Amennyiben a megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül átadásra, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglaló bruttó összegét elveszíti, a kapott foglaló bruttó összegét kétszeresen köteles visszatéríteni. Jogügylethez kapcsolódó használt gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását és a számlán megjelölt használt gép átadás-átvételét követően vehető figyelembe.

5. Az előleg, illetve a foglaló befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén a Valkon 2007 Kft. a jogügylettől elállhat.

6. A foglaló vagy az előleg befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. A Valkon 2007 Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ekkor a Valkon 2007 Kft. jogosult az átvett foglaló, illetve előleg összegéből a III.3. pontban írt tételeket külön felhívás nélkül is levonni. Nem jár vissza a foglaló abban az esetben, ha a vételárba beszámítandó használt gép átadásának, mint a vételár megfizetésének feltétele az új gép átadására kijelölt időpontig nem teljesülne. A Vevő minden esetben köteles a Valkon 2007 Kft.-nek a foglaló összegét meghaladó felmerült kárát is megtéríteni.

7. A vételár tartalmazza a vám, az illetékek és az ÁFA összegét, melyet a Valkon 2007 Kft. a számlákon részletezve feltüntet. Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, a forgalmazó üzletpolitikájának, valamint a Vevő és a Valkon 2007 Kft. áregyeztetésének eredménye. Ugyanazon típusú gép jogügyletenként eltérő vételáron is forgalomba kerülhet. Ennek tényét vevő tudomásul veszi.

8. Hitel, illetve lízing esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
- a Vevő a saját erőt a Valkon 2007 Kft.-nek megfizette, valamint
- a finanszírozó pénzintézet, illetve a lízingcég a Vevő által igényelt hitelt, illetve a lízingösszeget átutalta a Valkon 2007 Kft. részére.

Használt gép beszámítása esetén a teljes vételár akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vevő a beszámított használt gép forgalomképes állapotáról gondoskodik, így különös tekintettel a korábbi hitelével kapcsolatos tehermentesítés összes költségeit megfizette, az ügyintézéshez szükséges meghatalmazásokat és dokumentumokat a Valkon 2007 Kft. részére átadta, illetve a forgalomképességhez szükséges pénzintézeti, hatósági, vagy más az üggyel kapcsolatban illetékességgel bíró szervezet utasításainak, adatszolgáltatási kötelezettségeinek, vagy eljárási cselekményei végrehajtásának eleget tett. Vevő köteles továbbá a beszámíttatott használt gép eladását a vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően a megadott határidőn belül bejelenteni.

A használt gép beszámítási ára az új gépre vonatkozó adásvétel teljesüléséig – amennyiben azt foglalóként nem vették volna figyelembe - kauciónak minősül, s az Vevő szerződésszegéséből eredő károk és költségek fedezetéül szolgál.

9. Beszámítás esetén az új és a használt gépekre vonatkozó adásvételi szerződésekben írtak összefüggő oszthatatlan kötelemnek minősülnek.

10. Amennyiben a Vevő részére az általa igényelt hitelt a finanszírozó pénzintézet nem engedélyezi, úgy a Vevő az igényelt hitel összegével azonos összegű vételárrészt köteles legkésőbb a hitelkérelem elutasítás közlését követő 8 napon belül a Valkon 2007 Kft-nek megfizetni.

11. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg.

12. A Valkon 2007 Kft. a gép Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

13. Az értékesített gép vonatkozásában a tulajdonjogát a Valkon 2007 Kft. a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően külön nyilatkozat alapján száll át a Vevőre.

IV. Teljesítési feltételek

1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén a Valkon 2007 Kft. jogosult a biztosítéknyújtási feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

2. Amennyiben a Vevő az adott jogügylet kapcsán megkötött szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi, a Valkon 2007 Kft. írásbeli felszólítása alapján az ott megjelölt határidőben nem egyenlíti ki a Valkon 2007 Kft. ott meghatározott követeléseit, úgy a Valkon 2007 Kft. jogosult a tartozás megfizetéséig a Ptk. (magánszemélyek esetén 301.§ (1) bekezdése, gazdálkodó szervezetek esetén 301/A.§ (2) bekezdése) szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

3. Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek a fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.

4. A Valkon 2007 Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek a vele szemben bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor a Vevővel szemben a Valkon 2007 Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa. Így a Valkon 2007 Kft.-nek jogában áll a Vevő által már befizetett gépvásárlási előleg, vagy egyéb vételárrész összegét a fennálló és időközben lejárttá vált alkatrész, szerviz, vagy másik gép vételára kapcsán fennálló vevői tartozásra elszámolni.

V. Garancia, szavatossági jog

1. A Valkon 2007 Kft. jótállási nyilatkozatát, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új gép szervizkönyve tartalmazza. Vevő e vonatkozásban a szerződési feltételeket megismerte és ennek tudatában szerződik. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl beépített riasztó, központi zár, stb.) garanciális kötelezettsége esetén a Valkon 2007 Kft. a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító a Valkon 2007 Kft. felé teljesít.

2. Hitel/lízing igénybevételével vásárolt gép esetén a szavatossági igény érvényesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései az irányadóak.

3. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.

4. Felek megállapodnak abban, hogy használt gép vásárlása kapcsán a Vevő szavatossági igényének érvényesítéséről lemond. A gép vételárának meghatározásánál a vevői joglemondásra a Valkon 2007 Kft. tekintettel van, felek ennek tudatában szerződnek.

5. A Valkon 2007 Kft. a nem általa végzett szervízszolgáltatás, illetve nem megengedett minőségű alkatrész beépítése kapcsán garanciát nem vállal, a szavatossági jogok érvényesítését kizárja.

6. A garanciális időszakban bekövetkező meghibásodásnál a kezelői hibát felek bizonyítottnak tekintik, ha a gép kezelője nem vett részt a Valkon 2007 Kft. adott géptípusról tartott előre meghirdetett kezelői tanfolyamán.

VI. Szerződésszegés jogkövetkezményei

1. Amennyiben Vevő 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Valkon 2007 Kft. jogosult a használati jogot megvonni és az adásvétel tárgyát az esedékes követelés teljes megtérítéséig a Vevőtől visszabirtokolni és felelős őrzésében tartani.

2. A Valkon 2007 Kft. jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:

a) 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Valkon 2007 Kft. felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít,
b) a Valkon 2007 Kft. megítélése szerint az adásvételi jogügyletet biztosító fedezet értéke csökken, vagy érvényesíthetőségének lehetősége veszélybe kerül és a Vevő ilyen tartalmú felszólítás ellenére sem biztosít más, megfelelő biztosítékot,
c) Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indul, vagy végelszámolási eljárást kezdeményez,
d) a Valkon 2007 Kft. tudomására jut, hogy Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad,
e) Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott,
f) a Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely a Valkon 2007 Kft. megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését,
g) az adásvétel tárgyát Vevő nem biztosítja.

3. A felmondás időpontjában Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát haladéktalanul rendeltetésszerű, használatra alkalmas tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt a Valkon 2007 Kft. képviselőjének a megjelölt helyen átadni. A felmondás a fennálló tartozást és valamennyi járulékát lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a fennálló tartozását a Valkon 2007 Kft. részére haladéktalanul megfizeti.

4. Ha Vevő az adásvétel tárgyát a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át, úgy a Valkon 2007 Kft-t megilleti a gép birtokbavételének és elszállításának joga, melynek költségét Vevő köteles viselni. Vevő a gép visszabirtoklásának lehetőségét köteles biztosítani, a Valkon 2007 Kft. képviselőjének, illetve megbízottjának eljárása nem minősül birtokháborításnak és nem valósít meg a Btk-ban szabályozott tényállást.

5. Vevő tudomásul veszi, amennyiben a gépet a VI.3. pontban írtak szerint nem adja át az Valkon 2007 Kft.- nek vagy képviselőjének, hanem azzal továbbra is sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el és ellene a Valkon 2007 Kft. bűntető eljárást kezdeményez. A bűntető eljárás megindítása mellett a Valkon 2007 Kft. megindítja a szükséges polgári peres eljárást is, továbbá az érintett gépet a forgalomból kivonatja.

VII. Egyéb rendelkezések

1. A Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződéskötés kapcsán megismert személyes adatait a Valkon 2007 Kft. nyilvántartásában feldolgozza, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Valkon 2007 Kft. az általa értékesített és/vagy szervizelt gépeken logo-ját matricával elhelyezi.

3. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.

4. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

5. A Valkon 2007 Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. A Valkon 2007 Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazítva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.

6. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a Bács-Kiskun Megyei Bíróság alkalmazását kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. január 1. napjától lépnek hatályba.